REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO zgranapaczka.com 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Sklep internetowy zgranapaczka.com, działający pod adresem: www.zgranapaczka.com, prowadzony jest przez Zgrana paczka Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Jagiellońska 26C, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod nr 0000899285, NIP: 877-148-38-51, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 PLN.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym zgranapaczka.com a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.)
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci sklepu są zobowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.zgranapaczka.com w link „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Korzystanie ze sklepu zgranapaczka.com jest uzależnione od zaakceptowania Polityki prywatności tej witryny (dostępnej na stronie)
 8. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.zgranapaczka.com odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. Z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. Z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

DEFINICJE 

Cena – oznacza cenę Towarów, obowiązującą w dacie i godzinie Zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich ofert promocyjnych i rabatów; Cena nie obejmuje kosztów dostawy. 

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej). 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietna 1964 r. – Kodeks cywilny. 

Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną poprzez spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu w Witrynie – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Użytkownik może złożyć Zamówienie oraz w którym zebrane są informacje Użytkownika związana z jego Zamówieniami. 

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych produktów. 

Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.zgranapaczka.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary. 

Klient – oznacza każdą osobę fizyczną, prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych przez stronę sklepu zgranapaczka.com 

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin 

Sprzedający – oznacza – Zgrana paczka Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Jagiellońska 26C, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod nr 0000899285, NIP: 877-148-38-51, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 PLN. 

Towary – oznaczają towary, które Sprzedający sprzedaje zgodnie z niniejszym Regulaminem; szczegółowe informacje o Towarach są dostępne w dedykowanych zakładkach Witryny. 

Umowa sprzedaży – oznacza Umowę sprzedaży Towarów zawieraną w drodze Zamówienia składanego przez Użytkownika oraz potwierdzenia tego Zamówienia przez Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Witryny, pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. 

Użytkownik – oznacza podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Witryny, w szczególności którego nazwa lub nazwisko widnieje na Zamówieniu. 

Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży i/albo Umowy o świadczenie usług – zawierające istotne jej warunki. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Witryny, pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich przetwarzanie odbywa się w Dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00. Użytkownik może składać Zamówienia tylko na Towary i/albo Usługi oznaczone w Witrynie jako dostępne. 

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klienta są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony www.zgranapaczka.com lub e-mailowo na adres zamówienia@zgranapaczka.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich przetwarzanie i realizacja odbywa się w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00. Użytkownik może składać Zamówienia tylko na Towary oznaczone w Witrynie jako dostępne.
 3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, a następnie dodanie ich do „Koszyka” znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty a następnie klikniecie potwierdzenia zakupu.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail. podany w Formularzu Zamówienia. Potwierdzenie nie stanowi zawarcia Umowy sprzedaży ani/lub Umowy o świadczenie usług.
 5. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zamówienia bez podania przyczyny.
 6. Zamówienie złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00). Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17:00, w soboty, niedziele, święta lub dni ustawowo wolne, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 7. Realizacja Zamówienia następuje dopiero po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty na rzecz Sprzedającego pełnej ceny Towarów przy czym w przypadku wyboru przelewu na konto bankowe jako rodzaj płatności, realizacja Zamówienia nastąpi dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego.
 8. Klienta otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT
 10. Faktura służąca jako dowód zakupu zostanie przesłana Użytkownikowi pocztą elektroniczną w postaci pliku pdf na podany w Zamówieniu adres e-mail.
 11. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  ◦ e-mail – zamówienia@zgranapaczka.com (dotyczy składanych zamówień) ◦ e-mail – info@zgranapaczka.com (BOK)
  ◦ telefon – 664 681 111
 12. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek, koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 13. Koszt dostawy jest widoczny w Formularzu zamówienia.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 15. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 16. Od momentu potwierdzenia rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedającego do chwili nadania przesyłki z Towarami, Użytkownik ma możliwość zmiany Zamówienia jedynie pod względem danych do faktury. Zmiana ta winna być dokonana niezwłocznie i poprzez bezpośredni kontakt (telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej) ze Sprzedającym. Wprowadzanie zmian w zamówieniu po upływie 24 (dwudziestu czterech) godzin od złożenia Zamówienia i jego opłacenia spowodować może odpowiednie wydłużenie czasu realizacji zamówienia oraz może wiązać się z żądaniem od Użytkownika (nie będącego konsumentem) uiszczenia opłaty za zmianę Zamówienia w wysokości 200 zł oraz zwrotu kosztów transportu (w przypadku gdy Towar zostanie już wysłany)

DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

 1. Realizacja zamówienia w sklepie odbywa się za pośrednictwem: ◦ Kuriera
  ◦ odbioru osobistego
 2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane w dni robocze. Zamówienia składane w
  soboty, niedziele i dni ustawowo wolne będą realizowane najbliższego dnia roboczego.
 3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle 2 dni robocze. W niektórych przypadkach czas oczekiwania na przesyłkę może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany e- mail lub telefonicznie.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
 5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez Kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. 
 6. Użytkownik niebędący Konsumentem traci wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru podczas jego odbioru i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, niezgodności z Zamówieniem, w tym niewłaściwej liczbie Towaru. Jeżeli Towary są podatne na uszkodzenia lub powstanie wad podczas dostawy, opis stwierdzonego uszkodzenia lub wady musi zostać sporządzony w formie pisemnej w momencie dostawy i podpisany przez lub w imieniu Użytkownika.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania dostawy Towarów w oddzielnych przesyłkach. Jeżeli Towary będą dostarczone w oddzielnych przesyłkach, każda dostawa będzie stanowić oddzielną Umowę sprzedaży. Użytkownik niebędący Konsumentem nie może odmówić przyjęcia Towarów lub jakiejkolwiek ich części jedynie ze względu na dokonanie dostawy częściowej.
 8. Zamówienia ponadnormatywne Sprzedawca będzie wysyłać jako przesyłki paletowe. Dostawa Towarów do Klienta kończy się w chwili zdjęcia przesyłki z samochodu (kurier nie dostarcza towaru we wskazane miejsce lub do wskazanego lokalu, jak to ma miejsce w przypadku przesyłek paczkowych. Przesyłka zostaje dostarczona pod drzwi/bramę).
 9. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty zapłaconej przez Klienta niebędącego Konsumentem jeżeli ten z nieuzasadnionej przyczyny nie dokona odbioru Towarów.
 10. W przypadku, gdy Klient nie dokonał odbioru Towaru i zażądał przesłania Towaru ponownie, będzie musiał ponieść koszty takiej ponownej dostawy.
 11. Jeżeli rzecz zakupiona ma zostać przesłana przez Sprzedającego Klientowi będącemu Konsumentem, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na kupującego z chwilą ich dostarczenia do Konsumenta. W innych przypadkach ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Użytkownika z chwilą wydania Towarów przewoźnikowi. 
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów niebędących Konsumentami za wadliwe Towary lub niepełną dostawę jeżeli takie roszczenie nie zostanie zgłoszone Sprzedającemu na piśmie zgodnie z pkt 11, 12 (REKLAMACJA)
 13. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru bezpośrednio w magazynie, pod adresem Zgrana Paczka Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 26C, Nowe Miasto Lubawskie w godzinach jego otwarcia, tj. 07:00 – 16:00

  REALIZACJA PŁATNOŚCI 

  1. w ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: 
   • przelew na rachunek bankowy 29 1140 2004 0000 3502 8124 8962
   • płatność online za pomocą bramki płatniczej paynow (mBank)
  2. w przypadku wybrania płatności za pośrednictwem płatności online paynow, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mBank SA
  3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia oraz dane zamawiającego.

  REKLAMACJA

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.)
  2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy: 
   • Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
   • Towar nie ma właściwości o których Sprzedawca zapewniał Klienta,
   • Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
   • Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
  3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jet obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
  4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
  5. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedający, niniejszym wyłączają między sobą odpowiedzialność z tytułu
  6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
  7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowanie, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
  8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
  9. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  11. Reklamacje dotyczące Towarów mogą być zgłaszane:
   ◦ na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy z potwierdzeniem odebrania
   ◦ pocztą elektroniczną, na adres e-mail zamówienia@zgranapaczka.com
  12. Reklamacja powinna zawierać:
   1. dane osoby składającej reklamacje (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail który został podany w formularzu Zamówienia i ew. nr telefomu).
   2. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania,
   3. numer zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia 
  13. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar na swój koszt
   na adres Zgrana Paczka Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 26C, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  14. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.
  15. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
  16. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania
  17. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawce nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  18. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływam roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływam dwóch lat.
  19. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, koszty lub wydatki (w tym utracone zyski) Użytkownika niebędącego Konsumentem wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy.

  SZCZEGÓLNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA OPAKOWAŃ Z TEKTURY FALISTEJ

  1. Sprzedawca udziela 12 miesięcznego okresu gwarancji na zakupione opakowania w oparciu o przygotowaną, indywidualną specyfikację techniczną opakowania, przy zachowaniu poniższych warunków przechowywania. Podany termin gwarancji nie dotyczy opakowań z naniesionym klejem HMPSA (Hot Melt Pressure Sensitive Adhesives).
   1. magazyn o temperaturze 230C ± 10C i wilgotności 50% ± 2%. Przechowywanie opakowań w środowisku zaniżonej lub zawyżonej wilgotności powietrza powoduje znaczne pogorszenie parametrów papieru, a w konsekwencji głównych parametrów wytrzymałościowych opakowań
   2. magazyn z ograniczonym dostępem słonecznego lub sztucznego źródła światła. Długotrwałe, intensywne naświetlanie opakowań zmienia naturalny kolor papieru, a w przypadku opakowań z nadrukiem powoduje ich odbarwianie (blaknięcie)
   3. magazyn wyodrębniony.
    Opakowania z tektury falistej nie powinny być wspólnie składowane z produktami, które parują, wydzielają intensywne zapachy oraz w jakikolwiek sposób oddziaływają chemicznie.
  2. Warunki użytkowania opakowań z naniesionym klejem HMPSA (Hot Melt Pressure Sensitive Adhesives)
   1. Zgodnie z zaleceniem producenta, którego kleje HMPSA wykorzystywane są w naszych opakowaniach, opakowania te powinny być wykorzystane do pakowania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty produkcji.
   2. Gwarancja użytego kleju określona jest przez producenta na 9 miesięcy od daty produkcji opakowań.
   3. W strefie pakowania, podczas zaklejania opakowań z użytym klejem temperatura otoczenia nie może być niższa niż 15 ̊C.
   4. Magazynowanie opakowań z naniesionym klejem HMPSA powinno się odbywać w warunkach temperaturowych w zakresie od 15 ̊C do 30 ̊C. W przypadku magazynowania w temperaturze niższej od zalecanej, przed użyciem zaleca się 24h klimatyzowanie w temperaturach z podanego, optymalnego zakresu.
  3. Do produkcji naszych opakowań używamy surowców (papierów) do wytworzenia których stosuje się włókna wtórne, pozyskane z makulatury. Dlatego nasze opakowania nadają się w 100% do recyklingu.
  4. Stosowanie opakowań do kontaktu z żywnością – wyroby z tektur falistych nie posiadają certyfikatu do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

   PRAWO ODSTĄPIENIA 

   1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
   2. Warunkiem przyjęcia zwrotu od Konsumenta jest zwrócenie Towaru w stanie nienaruszonym, nie noszącym śladów użytkowania oraz w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym wypadku zgranapaczka.com może odmówić przyjęcia towaru. Koszty związane ze zwrotem pokrywa Klient.
   3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
    Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (hiperlink)
   4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać pocztą za potwierdzeniem przyjęcia na adres Sprzedawcy
   5. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
   6. Zwrot towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Zgrana Paczka Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 26C, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
   7. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o koszty dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymanie Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
   8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
   9. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
   10. Prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (definicja „Konsumenta”) 

   POZASĄDOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

   1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.
   2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
   3. Konsument może również skorzystać z bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
    Lista sądów dostępna jest pod adresem:
    https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
   4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

   NEWSLETTER

   1. Usługa Newslettera świadczona jest bezpłatnie.
   2. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na świadczenie Usługi Newslettera.
   3. Usługa Newslettera będzie świadczona poprzez wysyłanie Klientowi informacji na podany przez niego e-mail.
   4. Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany przez Sprzedającego link weryfikacyjny. Z chwilą aktywowania przez Użytkownika linka weryfikacyjnego pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa na świadczenie Usługi Newslettera na czas nieokreślony.
   5. Użytkownik może wypisać się z Newslettera w każdej chwili, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
   6. Wypisanie się z Usługi Newslettera możliwe jest poprzez wejście na link podany na dole Newslettera (link do wypisania się) lub wysłanie wiadomości e-mail Sprzedawcy: (info@zgranapaczka.pl)

   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Administratorem danych osobowych Klienta są jest Zgrana Paczka Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 26C, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w dostępnym na stronie Sklepu linku – Polityka Prywatności
   2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych,.
   3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
   4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usługi.
   5. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym podmiotom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego odpowiedniej zgody.

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

   1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu (www.zgranapaczka.com)
   2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą
   3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie
    internetowej Sklepu www.zgranapaczka.com
   4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest: 
    • posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu,
    • aktualnej wersji przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www,
    • włączenie obsługi plików cookie (ciasteczek) oraz zainstalowane odpowiednie dodatki przeglądarki, umożliwiające korzystanie z Adobe Flash, Java, JavaScript
    • wyłączenie oprogramowanie blokujące działanie powyższych programów
    • podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji
     zamówienia.
   5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
   6. Witryna www.zgranapaczka.com jest własnością Sprzedającego i jest przez niego zarządzana. Zgranapaczka.com posiada prawa autorskie do wszelkich zawartych w niej treści takich jak: teksty, grafiki, logotypy, klipy audio, znaki towarowe, informacje serwera oprogramowania oraz pozostałe informacje umieszczone w witrynie. Wszelkie prawa do treści, usług i informacji o serwerze są zastrzeżone. Wszelkie zmiany wprowadzone do treści w witrynie przez osobę trzecią, stanowią naruszenie praw autorskich zgranapaczka.com.
   7. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku zakupionych w sklepie www.zgranapaczka.com Towarów, w tym znaków towarowych oraz innych elementów identyfikujących Użytkownika, w mediach społecznościowych oraz innych materiałach promocyjnych i publikacjach Sprzedającego. Jednocześnie Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych) z tego tytułu
   8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   9. Wszelkie odstępstwa on niniejszego Regulaminu będą wiążące Klienta oraz Sprzedającego tylko jeżeli zostaną uzgodnione w formie pisemnej pomiędzy uprawnionymi przedstawicielami Sprzedającego a Użytkownikiem.
   10. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 
   11. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienia innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w regulaminie.
   12. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wiążą Klienta i Sprzedającego tylko wówczas, jeżeli zostaną uzgodnione w formie pisemnej pomiędzy uprawnionymi przedstawicielami Sprzedającego a Klientem.

    Pin It on Pinterest