ZWROTY I REKLAMACJE 

PRAWO ODSTĄPIENIA 

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Warunkiem przyjęcia zwrotu od Konsumenta jest zwrócenie Towaru w stanie nienaruszonym, nie noszącym śladów użytkowania oraz w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym wypadku zgranapaczka.com może odmówić przyjęcia towaru. Koszty związane ze zwrotem pokrywa Klient.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (hiperlink)
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać pocztą za potwierdzeniem przyjęcia na adres Sprzedawcy
 5. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. Zwrot towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Zgrana Paczka Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 26C, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 7. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o koszty dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymanie Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 9. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (definicja „Konsumenta”) 

REKLAMACJA

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.)
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy: 
  • Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • Towar nie ma właściwości o których Sprzedawca zapewniał Klienta,
  • Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  • Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jet obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
 5. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedający, niniejszym wyłączają między sobą odpowiedzialność z tytułu
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowanie, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 9. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Reklamacje dotyczące Towarów mogą być zgłaszane:
  ◦ na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy z potwierdzeniem odebrania
  ◦ pocztą elektroniczną, na adres e-mail zamówienia@zgranapaczka.com
 12. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane osoby składającej reklamacje (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail który został podany w formularzu Zamówienia i ew. nr telefomu).
  2. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania,
  3. numer zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia 
 13. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar na swój koszt
  na adres Zgrana Paczka Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 26C, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 14. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.
 15. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
 16. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania
 17. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawce nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 18. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływam roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływam dwóch lat.
 19. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, koszty lub wydatki (w tym utracone zyski) Użytkownika niebędącego Konsumentem wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy.

Załącznik nr 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Pin It on Pinterest